User Online

User Online: 8
Today Accessed: 709
Total Accessed: 158647
Your IP: 54.152.38.154

หนุนโซลาร์ฟาร์ม8หมื่นล้าน800หมู่บ้าน

 นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการกลุ่มนวัตกรรม สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ ฟาร์ม) ซึ่งรัฐบาลวางเป้าหมายผลิตให้ได้ 1 เมกะวัตต์ ต่อ 1 ชุมชน เป้าหมายผลิตติดตั้งรวม 800 เมกะวัตต์ ใน 800 หมู่บ้านนั้น ล่าสุดจากการประเมินมูลค่าลงทุนต่อ 1 เมกะวัตต์พบว่าอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาท ทำให้วงเงินที่รัฐบาลจะสนับสนุนต่อชุมชนรวมเป็น 80,000 ล้านบาท คาดว่าวงเงินกู้ดังกล่าวจะมาจากธนาคารของรัฐ อาทิ ธนาคารออมสิน

 สำหรับ ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นอำนาจของกระทรวงพลังงานร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่ บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ดำเนินการพัฒนาโครงการ จากนั้นคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีรมว.พลังงานเป็นประธานจะรับไปดำเนินการออกระเบียบหลักเกณฑ์ในการพัฒนา โครงการ รวมถึงคัดเลือกหมู่บ้านที่มีศักยภาพ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ คำนึงถึงประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ความสามารถรองรับของระบบสายส่ง และรายงานผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับทราบ

 นางกุลวรีย์กล่าวว่า เมื่อพัฒนาโครงการ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือ เรกูเลเตอร์ จะรับหน้าที่ดำเนินการออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าสำหรับโครงการต่อไป โดยกกพ.จะพิจารณาค่าใช้จ่ายในการรับซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ไทย (กฟผ.) ที่เกิดขึ้นในโครงการ ต่างจากค่าซื้อไฟฟ้าเฉลี่ยจาก กฟผ. ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายภาครัฐในสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ 

 

ดังนั้น จึงได้อนุมัติให้มีการจัดตั้ง คณะอนุกรรมการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน เพื่อทำหน้าที่ประสานการดำเนินโครงการฯ และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ โดยให้กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองเป็นเจ้าของโครงการ และให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และธนาคารออมสิน เป็นผู้สนับสนุน และพัฒนาโครงการจนสามารถขายไฟฟ้าเข้าระบบได้ และให้ กฟภ. กับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการนี้

 

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ดำเนินการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการนี้ โดยได้อนุมัติอัตรารับซื้อไฟฟ้าระบบ Feed-in Tariff (FiT) ในอัตราพิเศษ ปีที่ 1 - 3 ระบบ FiT อัตรา 9.75 บาทต่อหน่วย ส่วน ปีที่ 4 - 10 ระบบ FiT อัตรา 6.50 บาทต่อหน่วย และ ปีที่ 11 - 25 ระบบ FiT อัตรา 4.50 บาทต่อหน่วย

 

อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่จะเข้าร่วมโครงการนั้น ควรอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม มีระบบจำหน่ายไฟฟ้ารองรับเพียงพอตามที่ 3 การไฟฟ้ากำหนด และจะต้องไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ รวมทั้งโรงไฟฟ้าในโครงการ ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยตลอดอายุโครงการ 25 ปี และให้มีการรับประกันประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตลอดอายุโครงการ

 

นั่นเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลต้องการ ผลักดันให้มีโรงไฟฟ้าชุมชนขนาดเล็กเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ โดยรัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ มาเพื่อรองรับ และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและเป็นเจ้าของโครงการได้ ซึ่งหากโครงการนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศตามเป้าหมายที่วางไว้ ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการผลิตไฟฟ้าที่ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของได้SOLAR NEWS