User Online

User Online: 5
Today Accessed: 719
Total Accessed: 158620
Your IP: 54.90.204.233

โซลาร์รูฟท็อปไม่ต้องขอ รง.4


นาย ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า กรอ. เตรียมยกร่างแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นให้การผลิตไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์ รูฟท็อป) บางประเภทไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) เนื่องจากถ้าต้องให้ผู้สนใจติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป ทุกรายต้องขอ รง.4 อาจเกิดปัญหาความล่าช้าได้ เพราะคาดว่าจะมีผู้ที่ต้องยื่นขออนุญาตจำนวนมาก ทั้งนี้ กรอ.จะกำหนดเงื่อนไขการพิจารณายกเว้นประเภทโซลาร์ รูฟท็อป ที่ไม่ต้องขอใบอนุญาต 2 ประเด็น คือ 1.จุดประสงค์ในการติดโซลาร์ รูฟท็อป โดยจะยกเว้นให้กับการติดตั้งเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน และเหลือส่งขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2.กำลังการผลิตไฟฟ้าที่ไม่เข้าข่ายเชิงพาณิชย์ และไม่ต้องขอรง.4

"หาก รมว.อุตสาหกรรมเห็นชอบ และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ต้องส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างแก้ไขกฎกระทรวงก่อนประกาศ ใช้" นายณัฐพลกล่าว


ข่าวสดรายวัน

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8275


SOLAR NEWS