User Online

User Online: 2
Today Accessed: 406
Total Accessed: 430649
Your IP: 44.222.218.145

โซลาร์รูฟท็อปไม่ต้องขอ รง.4


นาย ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า กรอ. เตรียมยกร่างแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นให้การผลิตไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์ รูฟท็อป) บางประเภทไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) เนื่องจากถ้าต้องให้ผู้สนใจติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป ทุกรายต้องขอ รง.4 อาจเกิดปัญหาความล่าช้าได้ เพราะคาดว่าจะมีผู้ที่ต้องยื่นขออนุญาตจำนวนมาก ทั้งนี้ กรอ.จะกำหนดเงื่อนไขการพิจารณายกเว้นประเภทโซลาร์ รูฟท็อป ที่ไม่ต้องขอใบอนุญาต 2 ประเด็น คือ 1.จุดประสงค์ในการติดโซลาร์ รูฟท็อป โดยจะยกเว้นให้กับการติดตั้งเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน และเหลือส่งขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2.กำลังการผลิตไฟฟ้าที่ไม่เข้าข่ายเชิงพาณิชย์ และไม่ต้องขอรง.4

"หาก รมว.อุตสาหกรรมเห็นชอบ และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ต้องส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างแก้ไขกฎกระทรวงก่อนประกาศ ใช้" นายณัฐพลกล่าว


ข่าวสดรายวัน

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8275


SOLAR NEWS

HOW SOLAR WORK

New products

» Do not allow new products at this time.

Tags

Roof top solar สายไฟ DC ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ solar cell ขาย รูฟท้อปโซล่า พลังงานแสงอาทิตย์ LappKabel Solar XLR-R ขาย solar cell ราคาถูก solar cell ราคา โซล่าเซลล์ solar cell โซล่าฟาร์ม สายไฟโซล่า Longi mono โซล่าร์เซลล์ ภาคประชาชน การไฟฟ้า โซล่า ชาร์จเจอร์ คอนโทรล โซล่าชาร์จเจอร์ รางตะแกรงสายไฟ แผงโซล่าเซลล์ ราคา ขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า 2563 ขั้นตอนการขออนุญาติทำโซล่ารูฟ MED basket Tray บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ฟาร์ม ราคา Solar mono โซลาร์ภาคประชาชน pantip แผงโซล่าเซลล์ Longi solar เทคโนโลยีโซล่าเซลล์ ส่วนประกอบของโซล่าเซลล์ รางตะกร้าสายไฟ อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกิน โครงการโซล่าเซลล์ รัฐบาล 2563 โซล่าเซลล์ ปั้มน้ำ Basket Cable Tray รับซื้อไฟฟ้า solar monitoring โซ ล่า ประชาชน โซล่าอินเวอร์เตอร์ ราคาโรงงาน phoenix fuse holder DC Surge Arrester จําหน่ายโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ โซ ล่า เซลล์ ก ฟ น MC4 ระบบแสดงผลพลังงานแสงอาทิตย์