User Online

User Online: 3
Today Accessed: 1095
Total Accessed: 166439
Your IP: 18.209.104.7

โซลาร์รูฟท็อปไม่ต้องขอ รง.4


นาย ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า กรอ. เตรียมยกร่างแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นให้การผลิตไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์ รูฟท็อป) บางประเภทไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) เนื่องจากถ้าต้องให้ผู้สนใจติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป ทุกรายต้องขอ รง.4 อาจเกิดปัญหาความล่าช้าได้ เพราะคาดว่าจะมีผู้ที่ต้องยื่นขออนุญาตจำนวนมาก ทั้งนี้ กรอ.จะกำหนดเงื่อนไขการพิจารณายกเว้นประเภทโซลาร์ รูฟท็อป ที่ไม่ต้องขอใบอนุญาต 2 ประเด็น คือ 1.จุดประสงค์ในการติดโซลาร์ รูฟท็อป โดยจะยกเว้นให้กับการติดตั้งเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน และเหลือส่งขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2.กำลังการผลิตไฟฟ้าที่ไม่เข้าข่ายเชิงพาณิชย์ และไม่ต้องขอรง.4

"หาก รมว.อุตสาหกรรมเห็นชอบ และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ต้องส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างแก้ไขกฎกระทรวงก่อนประกาศ ใช้" นายณัฐพลกล่าว


ข่าวสดรายวัน

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8275


SOLAR NEWS

Tags

โซล่าฟาร์ม โซล่าเซลล์ solar inverter solar farm solar cell ขาย พลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ฟาร์ม solar cell ราคา solar cell โซล่าอินเวอร์เตอร์ สายไฟ DC ขายไฟฟ้า Sshneider วิธีติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ LappKabel Solar XLR-R รับซื้อไฟฟ้า Schneider จําหน่ายโซล่าเซลล์ Grid Tie Inverter แผงโซล่าเซล รูฟท้อปโซล่า อินเวอร์เตอร์ ขาย solar cell ราคาถูก deep cycle battery inverter Roof top solar สายไฟโซล่า กริดอินเวอร์เตอร์ ราคาโรงงาน ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ grid tie Longi mono ส่วนประกอบของโซล่าเซลล์ โกลแบต ติดตั้งโซล่าฟาร์ม Asian Solar การลงทุนทำsolar farm ขายแผงโซลา เครื่องแปลงกระแสไฟ อินเวอร์เตอร์ ราคาถูก โซล่าเซลล์ ปั้มน้ำ แผง solar cell โซล่า ชาร์จเจอร์ คอนโทรล inva ราคา Solar mono โซล่าชาร์จเจอร์