User Online

User Online: 7
Today Accessed: 149
Total Accessed: 98397
Your IP: 54.227.215.140

commercial solar business solution

หลังที่ประชุมคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้เห็นชอบว่า พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการปรับเป้าหมายเพิ่มขึ้น 1,000 เมกะวัตต์ เนื่องจากกระทรวงพลังงานมีแผน จะส่งเสริมให้มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร โดยมีเป้าหมาย 200 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน เป้าหมาย 800 เมกะวัตต์

grid connect/solar electric systems

สำหรับ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  (Solar PV Rooftop)

กพช. เห็นชอบอัตราการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff : FIT มีระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

1.กลุ่มบ้านอยู่อาศัย    กำลังผลิต ต่ำกว่า 10 กิโลวัตต์  อัตรา FIT หน่วยละ 6.96 บาท

2.กลุ่มอาคารธุรกิจ  ขนาดเล็ก           

กำลังผลิต ระหว่าง 10-250 กิโลวัตต์      อัตรา FIT หน่วยละ 6.55 บาท 

3.กลุ่มอาคารธุรกิจ  ขนาดกลาง-ใหญ่

กำลังผลิต ระหว่าง 250-1,000 กิโลวัตต์ อัตรา FIT หน่วยละ 6.16 บาท

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  (Solar PV Rooftop)
พร้อมกันนี้จะจัดให้มีปริมาณรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคาในปี 2556 รวม 200 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นบ้านอยู่อาศัย 100 เมกะวัตต์ และอาคารธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่อีก 100 เมกะวัตต์  โดยให้มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2556 พร้อมกับมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)  รับไปออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า รวมถึงหลักเกณฑ์และการออกประกาศเชิญชวน พร้อมกำหนดอัตราการลดหย่อนค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  สำหรับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยเพื่อเป็นเกณฑ์ให้การไฟฟ้าลดหย่อน ให้กลุ่มบ้านอยู่อาศัย

============================================================================

ผลประโยชน์ ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

สำหรับผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม  อาคารต่างๆ จาก โครงการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา กระทรวงพลังงาน

1.     ขายไฟฟ้าคืนได้ 25 ปี ประหยัดค่าไฟฟ้า ลดต้นทุนการผลิต

2.     ได้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี โดยนำเงินลงทุน

3.     ใช้ระยะเวลาคืนทุน 6-7 ปี

4.     ผลตอบแทนการลงทุน  15-20%  

5.     เสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อบริษัท ช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

6.     เป็นอุปกรณ์ ช่วยลดความร้อนของแสงแดดบนหลังคาเพราะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ช่วยบังแดด ลดอุณหภูมิภายในอาคารได้

work smater

=================================================

 

hotline www.solarcellcenter.com

 

โครงการปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 พ.ย. 2556 แล้วค่ะ

ต้องคอยติดตามข่าวสารการเปิดเฟสต่อไปนะค่ะ


SOLAR NEWS