User Online

User Online: 6
Today Accessed: 610
Total Accessed: 91694
Your IP: 54.167.138.172

หลังที่ประชุมคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้เห็นชอบว่า พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการปรับเป้าหมายเพิ่มขึ้น 1,000 เมกะวัตต์ เนื่องจากกระทรวงพลังงานมีแผน จะส่งเสริมให้มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร โดยมีเป้าหมาย 200 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน เป้าหมาย 800 เมกะวัตต์grid connect/home solar power systems


ทั้งนี้ กพช. ได้เห็นชอบอัตราการรับซื้อ ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff : FIT

สำหรับ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  (Solar PV Rooftop)

โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

1.กลุ่มบ้านอยู่อาศัย     

กำลังผลิต ต่ำกว่า 10 กิโลวัตต์                อัตรา FIT หน่วยละ 6.96 บาท

2.กลุ่มอาคารธุรกิจ ขนาดเล็ก             กำลังผลิต ระหว่าง 10-250 กิโลวัตต์      อัตรา FIT หน่วยละ 6.55 บาท 

3.กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ กำลังผลิต ระหว่าง 250-1,000 กิโลวัตต์ อัตรา FIT หน่วยละ 6.16 บาท

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  (Solar PV Rooftop)


พร้อมกันนี้จะจัดให้มีปริมาณรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคาในปี 2556 รวม 200 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นบ้านอยู่อาศัย 100 เมกะวัตต์ และอาคารธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่อีก 100 เมกะวัตต์  โดยให้มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2556 พร้อมกับมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)  รับไปออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า รวมถึงหลักเกณฑ์และการออกประกาศเชิญชวน พร้อมกำหนดอัตราการลดหย่อนค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  สำหรับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยเพื่อเป็นเกณฑ์ให้การไฟฟ้าลดหย่อน ให้กลุ่มบ้านอยู่อาศัย

=================================================

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า

1. ประสิทธิภาพการผลิตไฟได้สูงกว่าถึง 15.5%  

กำลังผลิตไฟ 250-300 วัตต์/แผง

2. น้ำหนักเบา เฉลี่ยรวมไม่เกิน 15 กิโลกรัม/ตารางเมตร

3. ราคาถูกกว่า  นำเข้าจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

กล้าท้าว่าถูกที่สุดในตลาด

4. จุดคุ้มทุนสั้นกว่า เพียง 6-7 ปี คืนทุน ที่เหลือนอนกินกำไร

ผลตอบแทนสูงถึง 15-20% ต่อปี คุ้มค่าที่สุด

5. อัจฉริยะกว่า ด้วยซอร์ฟแวร์ที่สามารถดูการทำงาน

ของโซลาร์เซลล์ ช่วยตรวจสอบการทำงานแทนคุณ

6. สะดวก สบายกว่า ช่วยคุณดำเนินการขออนุญาติโครงการผลิต

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)

7. รวดเร็วกว่า ติดตั้งด้วยช่างมืออาชีพที่ผ่านการอบรมได้มาตรฐานทุกคน

hotline www.solarcellcenter.com

โครงการปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 พ.ย. 2556 แล้วค่ะ

ต้องคอยติดตามข่าวสารการเปิดเฟสต่อไปนะค่ะ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ช่วยชาติ ช่วยโลก ช่วยเรา


ด้วย พลังงานสะอาด


SOLAR NEWS