User Online

User Online: 8
Today Accessed: 717
Total Accessed: 158620
Your IP: 54.90.204.233

web design/step 1-tile.jpg

TEL. 086-3553648

@ แจ้งสถานที่ติดตั้ง  @ พื้นที่บนหลังคาทางทิศใต้  @ ค่าไฟต่อเดือน @ งบประมาณที่ต้องการลงทุน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

web design/step 2

GET QUOTE ONLINE

 @ ลูกค้าส่งรูปถ่ายหรือแบบแปลนหลังคาบ้าน ระบุทิศใต้    @ แจ้งราคาประเมินทางโทรศัพท์ทันที

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

web design/step 3

GET SOLAR INSTALLED

@ ชำระเงินอุปกรณ์ทั้งหมด @ พร้อมติดตั้งทันทีตามนัดหมายที่สะดวก

-------------------------------------------------------------------------------------


OUR SERVICES-บริการของเรา

  • สำรวจพื้นที่และออกแบบระบบ

ทีมงานติดตั้ง จะเข้าสำรวจพื้นที่ โครงสร้างหลังคาและออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดที่ได้มาตรฐาน เน้นถึงความปลอดภัย,ความประหยัดและคุ้มค่าในการลงทุนในระยะยาว ด้วยความพิถีพิถันในการออกแบบ และคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อลูกค้า

  • การติดตั้งและบริการหลังการขาย

ทีมงานของเราให้บริการติดตั้งและบริการหลังการขายระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมาตรฐานสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่ติดตั้งทั่วประเทศไทย  และประเทศใกล้เคียงด้วยทีมงานที่มีความชำนาญด้านระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

  • ข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบระบบโซล่าร์เซลล์

• ภาพถ่ายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ที่จะต้องการติดตั้ง
• รูปถ่ายด้านหน้า บ้าน อาคาร สถานที่ ระบุทิศเหนือ-ใต้
• รูปถ่ายด้านข้างและด้านหลัง
• รูปถ่ายหลังคาด้านทิศใต้ที่จะติดตั้งแผง
• รูปถ่ายมิเตอร์ไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้าปัจจุบัน
• รูปถ่ายหม้อแปลงของอาคาร ระบุขนาด (ถ้ามี)
• ภาพด้านหน้ารั้วของอาคาร โรงงาน
• ภาพถ่าย Google Map หรือ Google Earth
• แบบแปลนอาคารที่แสดงลักษณะของหลังคา
• แผนผังแสดงที่ตั้งอาคาร ระบุถนนใกล้เคียง
• พิกัดดาวเทียม (GPS) (ถ้ามี)

 

 


SOLAR NEWS